Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kdy začneme stavět mezi Penny Markety?

Kam moje politická paměť sahá (zastupitelem jsem nepřetržitě od roku 1994) se všechny politické reprezentace zabývají záměrem propojit starý a nový Ostrov a využít volný prostor, který je znám jako mezi Penny Markety.

Společným jmenovatelem všech dosavadních diskusí a plánů byla výstavba bytových domů, ideálně s obchodními nebytovými prostory a postupné výškové propojení dvoupodlažního starého města se sedmiposchoďovými panelovými domy. Poznamenávám, že tento text nemá ambici detailního popisu a rozboru jednotlivých kroků. Rád bych jen připomenul dlouhou historii tohoto záměru, což by mohlo vysvětlením, proč tam ještě nic kloudného nestojí.

Neúspěšný projekt OXES

První reálný pokus toto území smysluplně využít proběhl v roce 2008, kdy byly pozemky za stanovených podmínek v roce 2008 prodány společnosti OXES. Ta zde měla mj. vybudovat potřebnou infrastrukturu, blok řadových domků a další objekty Není důležité, proč to nakonec nedopadlo, ale z tohoto projektu nakonec sešlo a zbyl něm jen jeden vzorový dům. Jako město jsme byli rádi, že jsme získali v roce 2014 pozemky zpět. Nakonec je dobře, že z projektu sešlo, protože neřešil celý prostor koncepčně jako celek.

Ostrov mezi Ostrovy

Sympatickým počinem, který hledal nové řešení pro tuto tzv. vnitřní periferii Ostrova byla práce studentů Fakulty architektury ČVUT Praha v období 2015/2016. Devět studentů představilo své vize jak by dané území bylo možné řešit bez ohledu na peníze nebo vlastnické vztahy k jednotlivým nemovitostem. Jednotlivé práce byly prezentovány ve Dvoraně ostrovského zámku.

Územní studie

Aby bylo území řešeno skutečně komplexně, a byl co nejlépe využit jeho potenciál, bylo přistoupeno ke zhotovení tzv. územní studie. Jedním z podkladů pro zadání byl výstup z ankety, která proběhla mezi obyvateli. Územní studie měla vyřešit jak umístění a výšky domů a jiných objektů, ale i páteřní komunikace a technickou infrastrukturu v zastavitelných plochách, tak aby došlo k fungujícímu propojení obou částí města. Již v tuto chvíli vznikl návrh umístit na křížení ulic Hlavní a Jáchymovská okružní křižovatku. Studie byla schválena v roce 2017 s tím, že náklady na infrastrukturu v tehdejších cenách měly dosahovat částky 190 mil. Kč.

Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Na studii navázala projektová dokumentace k územnímu řízení, která řešila větší podrobnosti záměru a její nezbytnou součástí bylo veřejné projednání. Veřejnost vyjádřila obavy ze zvýšení dopravy v případě, že by výše okružní křižovatka byla pětipaprsková. Pátý paprsek by dopravu dovedl přímo do Družební ulice. Zástupci města přislíbili, že ověří tuto obavu nezávislým měřením dopravy v lokalitě v rámci připravovaného generelu dopravy. Tuto obavu občanů potvrdil vyhotovený generel dopravy a proto město myšlenku pětipaprskové okružní křižovatky opustilo a křižovatku bude řešit jen jako čtyřpaprskovou. Územní rozhodnutí bylo vydáno v dubnu roku 2021.

Kdy se začne konečně stavět?

K zahájení stavby je nezbytné udělat ještě řadu kroků. V první řadě je třeba řadu průzkumných prací, upravit projektovou dokumentaci zmíněnou čtyřpaprskovou okružní křižovatku a prováděcí dokumentaci na infrastrukturu vůbec. Především je ale třeba vypracovat jakýsi business plán, který stanoví pokud možno přesně kolik a jak velkých bytů zde vlastně má vzniknout. Zda a jaké nebytové prostory. To vše s ohledem na možnosti parkování, zachování prostoru pro zeleň, dětská hřiště a veřejný prostor.

Ano, ten proces je dlouhý a pomalý. Na rychlosti mu nepřidaly ani dvě petice proti odstranění garáží, bez kterého se projekt v konci neobejde. Možná bylo možné v některých krocích postupovat rychleji, ale město Ostrov má ve svém strategickém plánu více jak 140 projektů. Není to omluva, ale vysvětlení. Pokud to i ostatní subjekty se výstavbou myslí vážně, věřím, že se nám podaří zařadit vyšší rychlostní stupeň.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters