Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Volební program 2018-2022

Ostrov stárne a pro jeho budoucnost je důležité tento trend zastavit. Město bez mladých rodin s dětmi nemá naději. Ostrov se v blízké budoucnosti neobejde bez cílené podpory důležitých profesí jako např. mladí lékaři, učitelé, začínající podnikatelé aj. V tomto směru je mimořádně důležitá aktivní politika bydlení.

Výstavba nových nájemních městských bytů

Za základní nástroj k odvrácení negativního demo-grafického a vzdělanostního vývoje města považujeme rozvoj nájemního bydlení.

 • Budeme iniciovat novou bytovou výstavbu financovanou z vlastních zdrojů se státní podporou.

Leden 2021 | Aktuální podmínky dotací nám neumožňují efektivně realizovat výstavbu nájemního bydlení. Státní dotace jsou výhodné jen pro stavbu sociálního bydlení a my bychom rádi uskutečnili nebo podpořili výstavbu dostupného bydlení. Doposud jsme podpořili výstavbu bytového domu ve Vančurově ulici a také výstavbu bytových domů pod koupalištěm. Nové městské – nájemní byty vzniknou v rámci rekonstrukce bývalého hotelu Myslivna. Další potenciál pro nové, částečně městské byty, připravujeme v prostorů mezi Penny markety.   

Červen 2022 | Město Ostrov zahájilo rekonstrukci bývalého hotelu Myslivna, ve kterém vznikne do konce roku 2022 10 nových bytů, které zůstanou v majetku města a budou nájemní. Několik z nich bude určeno jako motivace pro profese, kterých je v Ostrově nedostatek. (např. lékaři, aprobovaní učitelé) Město Ostrov dále podpořilo soukromé investory ve výstavbě bytových domů ve Vančurově ulici (55 bytů) a v budově bývalé projekce BPO (25 bytů).

 • Definitivně zastavíme prodej městských bytů.

Rozvoj sociálních služeb

V sociální oblasti musí být Ostrov připraven zejména na razantní nárůst potřeby zajištění důstojného života seniorů.

 • Podpoříme projekty Oblastní charity Ostrov a ostatních subjektů, které pomohou řešit situaci těch nejpotřebnějších.
 • Budeme se věnovat nejen zvýšení kapacity pečovatelských domů, ale především nabídce terénních služeb.
 • Podpoříme neziskové organizace aktivní v oblasti protidrogové prevence.

Červen 2022 | Byl nastaven systém víceletého financování sociálních služeb na základě vypsaných výběrových řízení.

Kvalita zdravotní péče

Přestože kvalitní zdravotní péče je povinností státu, máme vážnou obavu o udržení její kvality právě v našem městě. V Ostrově je akutní nedostatek mladších lékařů, nemocnice postupně ruší celá oddělení.

 • Každá další podpora Nemocnice Ostrov bude podmíněna udržením nebo rozšířením nabídky péče v základních oborech. Učiníme všechny potřebné kroky, aby se z nemocnice postupně nestala pouhá léčebna dlouhodobě nemocných.
 • Pro zlepšení současného stavu navrhneme finanční pomoc mladým lékařům se zařízením ordinací a nabídneme jim nadstandardní městské nájemní bydlení s podmínkou vykonávání praxe v Ostrově.
 • Poskytneme dotace soukromým lékařům na vybavení ordinací v nedostatkových oborech, bude-li garantována víceletá udržitelnost jejich praxe ve městě.

Více MUDr. Petr Pavelka >>> ZDE

Červen 2022 | Město Ostrov schválilo dotační program na podporu nových stomatologických i praktických ordinací a dále pak podporu studentů medicíny a lékařů před atestací.

Školství

Budeme podporovat všechny kroky, které povedou k dalšímu zlepšení prostředí a modernizaci školských organizací ve městě.

Leden 2021 | V současnosti je dokončena studie nástavby dalších prostor na objektu stávající družiny a jídelny u ZŠ Májová. V rámci nástavby vzniknou 3 nové třídy a víceúčelový sál pro potřeby družiny i školy. Práce na přípravě studie byly zahájeny také u školy ZŠ Myslbekova. Jednotlivé studie budeme postupně představovat. 

 • Zasadíme se o neodkladnou realizaci připravených projektů technických učeben a bezbariérovosti ve školách.

Leden 2021 | Realizace technických učeben a bezbariérovosti je v plném proudu. Na ZŠ Masarykova jsou dílny a výtah již hotovy. Na ostatních dvou základních školách práce probíhají dle harmonogramu a vše bude hotovo do konce školního roku 2021. Podrobné informace včetně fotografií přineseme na těchto stránkách.  

Červen 2021 | Dokončena je také studie na přístavku školní družiny u ZŠ Myslbekova. V příštím roce bude zhotovena prováděcí dokumentace.

Rozvoj a budoucnost města

Rozvojové projekty musí sloužit především lidem, nikoliv zisku stavebních firem. Město musí být příjemným místem pro všechny obyvatele, nikoliv pouze pro motoristy. Střed města je dnes prakticky bez života.

 • Ve spolupráci s širokou i odbornou veřejností zrevidujeme všechny připravené projekty. Zrušíme nebo přepracujeme ty sporné jako například autobusový terminál na Mírovém náměstí, dopravní propojení Ostrov východ, klidovou zónu v prostoru po bývalém tržišti apod.

Leden 2021 | Klidová zóna po bývalém tržišti je hotova. Nakonec jsme přistoupili k tzv. kreativnímu návratu k původnímu stavu. Vznikla zde příjemná promenáda s novými stromy a trávy byly osázeny pestrobarevnými rostlinami. Pro začátek jsme upustili od umístění laviček.   

 • Urychlíme přípravu zástavby prostoru mezi starým a novým městem, která by měla sloužit výhradně pro bydlení a drobné služby.
 • Výstavbu dalších parkovacích míst podpoříme pouze v nutných a odůvodněných případech vždy tak, aby byla co nejméně omezena zeleň.

Leden 2021 | Postupné zvyšování parkovacích míst je bohužel s ohledem na stále se zvyšující počet automobilů ve městě nezbytné. Vedle zpevněných ploch u bývalého zimního stadionu a u sauny jsme vytvořili 25 parkovacích míst u bývalé jídelny Adam a zejména pak 130 míst na Jáchymovské ulici na tělese bývalé vlečky. Další místa vzniknou v rámci projektu Ostrov mezi Ostrovy v Družební ulici.  Projekty Ostrov východ a Autobusový terminál na Mírovém náměstí nejsou momentálně na pořadu dne. V tuto chvíli se připravuje generel dopravy celého města a podle jeho výsledku se bude hledat vhodné řešení. Jedním z cílů zmíněného generelu je říci, zda potřebujeme autobusový terminál a zda je nutné východní zokruhování města. Projektu Ostrov Východ jsme se v minulosti podrobně věnovali ještě pod hlavičkou KDU-ČSL.

 • Místo podpory automobilové dopravy ve městě klademe důraz na kvalitní městskou hromadnou dopravu. Jejím základem bude profesionálně sestavený jízdní řád i trasy. Navrhneme městkou dopravu zdarma pro všechny!
 • U nových projektů musí být vždy posuzována jejich náročnost na provoz a údržbu ve vztahu k jejich reálné potřebnosti pro město.

Kultura

Současná nabídka kulturních akcí je relativně bohatá.

 • Podpoříme pořádání koncertů špičkových kapel a interpretů nejen v zámeckém parku.
 • Vedle většinových žánrů se zaměříme také na podporu alternativních a menšinových kulturních forem.
 • Nabídneme prostory za výhodných podmínek (případně zcela zdarma) všem kulturním, zájmovým a spolkovým aktivitám.
 • I nadále budeme podporovat další rozvoj činnosti Domu kultury, Městské knihovny, ZUŠ, MDDM i všech zapálených obyvatel našeho města.

Cestovní ruch

Ostrov má jistý potenciál v oblasti cestovního ruchu. V minulosti byla investována bezmála miliarda korun do stavebních oprav historických objektů.

 • Ve spolupráci s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu (penziony, restaurace a pod.) zajistíme profesionální propagaci a marketing, který do Ostrova přivede další návštěvníky.

Leden 2021 | V roce 2019 byly spuštěn nový turistický portál www.icostrov.cz, jehož cílem je soustředit všechny turistické informace na jednom místě. Ve stejném roce vzniklo nové logo města, které se postupně implementuje do všech forem propagace. Ve spolupráci se službami v cestovním ruchu byla vytvořena databáze ubytování a stravování, která je postupně doplňována fotografiemi. Sekce ubytování patří k těm s největší návštěvností. 

 • Vedle komplexu barokních památek využijeme k propagaci města také jeho novou část tzv. Sorelu a v neposlední řadě Rudou věž smrti, národní kulturní památku, která usiluje o zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Leden 2021 | Město Ostrov aktivně podporuje činnost Konfederace politických vězňů směrem k záchraně a zpřístupnění Rudé věže smrti, nyní již zapsanou na Seznam UNESCO.

Sport

Sportování ve městě považujeme za důležitou součást rozvoje osobnosti a proto budeme nadále podporovat zlepšování podmínek pro sport.

 • Veškerá sportoviště budeme spravovat tak, aby byla maximálně otevřená pro veřejnost.
 • Zajistíme systematickou podporu sportovních klubů, trenérů, koučů i neorganizovaného sportování.
 • Podpoříme vznik organizace, která se bude efektivně starat o všechna sportoviště ve městě.

Bezpečnost

Město Ostrov bylo zatím ušetřeno větších problémů v oblasti bezpečnosti. Bylo by však nezodpovědné ignorovat negativní signály.

 • Zaměříme se na důsledné řešení problémových oblastí města např. v ulici Májová a Krušnohorská.
 • Důraz budeme klást na větší viditelnost a akceschopnost pěších hlídek.
 • Budeme dbát na systematické zapojení preventistů kriminality.
 • Podpoříme rozvoj a činnost tzv. nízkoprahového centra.

Život v městských částech

Nedílnou součástí našeho města jsou i jeho okrajové části – osady a přidružené obce. Jsme si vědomi, že i tyto části mají své specifické potřeby a požadavky.

 • Budeme podporovat rozumné návrhy vycházející z komise pro místní části ke zlepšení života obyvatel těchto částí našeho města.

Komunikující město

Zatím dostatečně nevyužíváme všechny aktuálně dostupné technické možnosti pro komunikaci s občany.

 • Pro zvýšení transparentnosti prosadíme, aby materiály projednávané zastupitelstvem i radou města byly dostupné také široké veřejnosti, a to v míře respektující ochranu osobních údajů.
 • Větší zásahy do veřejného prostoru budou prováděny až po diskusi s občany města v kabelové televizi, Ostrovském měsíčníku, na sociálních sítích nebo přímo na radnici. Město musí adekvátně reagovat na všechny výtky občanů.
 • Otevřeme platformu umožňující občanům upozornit na nepořádek a závady, následně zajistíme rychlou reakci na tyto podněty ze strany radních, odpovědných úředníků nebo Městské policie.

Vyrovnání s minulostí

Jsme odhodláni splatit dluh mladé generaci i dosud žijícím pamětníkům připomínkou pohnuté minulosti města.

 • Vybudujeme důstojný, nikoliv monumentální, památník obětem komunistické totality ve městě.

Leden 2021 | Aktuálně se blíží ke konci jednání ohledně získání pozemku mezi Domem kultury a ČSOB, kde by měl být umístěn památník REFLEXE. Více informací na webu města ZDE.

 • Zpřístupníme Rudou věž smrti, ve které ve spolupráci s Konfederací politických vězňů a Ministerstvem kultury vybudujeme muzeum uranových lágrů po vzoru památníku nacistické genocidy v Terezíně nebo v Lidicích.

Více informací k našim programovým prioritám najdete na www.ostrovaci.cz. Sledovat nás můžete také na www.facebook.com/ostrovaci.cz

Naši kandidáti jsou připraveni do vedení města přinést klid a tvůrčí spolupráci. Zavazují se ke kultivovanému a věcnému vystupování bez napadání oponentů.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters