Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Programové prohlášení rady města Ostrova | 2018-2022

Programové prohlášení rady jako dodatek koaliční smlouvy rozšiřuje a upřesňuje výčet programových priorit vyjmenovaných v koaliční smlouvě. Vychází s volebních programů a záměrů jednotlivých subjektů koalice a v rámci kontinuity rozvoje města Ostrova také ze schváleného strategického plánu města Ostrova.

Vzhledem k rozsahu a různé náročnosti našich plánů si uvědomujeme je nám jasné, že není v našich možnostech vše zvládnout v jednom volebním období. Některé záměry zaberou týdny, případně měsíce. Některé dotáhneme během roku 2019 a zbytek pak v průběhu následujících čtyř let.

Některé projekty bude možné jen připravit a vlastní realizace proběhne v dalších obdobích. Proto je pro nás důležitá široká shoda všech zastupitelů a proto dalším krokem bude aktualizace tzv. akčního plánu, kde již budou kalkulovány náklady na realizaci i provoz jednotlivých projektů.

Posílení bezpečnosti ve městě

 • Zvýšení bezpečnosti v problematických lokalitách především v Májové ul., Lidické ul., na Mírovém náměstí a ve vnitroblocích obecně
 • Rozšíření kamerového systému v problémových lokalitách města (Krušnohorská, Severní, Lidická a na kopci)
 • Zvýšení efektivity činnosti preventistů kriminality zejména v problematických lokalitách
 • Nepřipustíme zřízení dalších ubytoven pro sociálně nepřizpůsobivé a u těch stávajících omezíme vyplácení doplatků na bydlení. Prověříme možnost zavedení tzv. „bezdoplatkových“ zón, čímž by se dala regulovat existence ubytoven ve vybraných místech. 
 • Zakoupení radaru a detektoru drog pro MP

Naplňování vize města pro rodiny a města pro důstojný život všech generací včetně všech jakkoli znevýhodněných spoluobčanů

 • Příprava rekonstrukce domova penzionu pro seniory včetně částečné transformace na domov pokojného stáří
 • Rychlé hledání možností k výstavbě bytových domů
 • Výstavba nájemního bydlení s finanční podporou státu a soukromých investorů
 • Zastavení prodeje městských bytů. Prostředky z pronájmu městských bytů investovat do údržby a rozvoje bytového fondu. Změna pravidel pro přijímání žádostí na přidělení městských bytů. Mimořádně budou přidělovány byty jen hendikepovaným, seniorům v domově s pečovatelskou službou a v „holobytech“.

Transparentní a ekonomicky odpovědná správa města a jeho majetku

 • Nezadlužené město – šetrné a rozumné nakládání s městskými financemi.
 • Revizi všech připravených projektů ve spolupráci s odbornou i laickou veřejnosti s cílem podpořit ty dobré a nepotřebné zrušit (např. terminál na Mírovém náměstí) nebo přepracovat ty, jejichž finanční náročnost je nad možnosti města bez významných dotací (př. Ostrov Východ)
 • U projektů, které se posunou do fáze přípravy, budou vyčísleny náklady (výhled min. 10 let)
 • Projekt Myslivnaobjekt není jednoduše využitelný pro přestavbu na standardní byty. V úvahu přichází např. sociální zařízení
 • Projekt restaurace Radnice – V Ostrově je dostatek kulturních zřízení včetně infrastruktury pro cestovní ruch (výstavní prostory, IC apod.) Jednou z možných využití je v patře zřídit nadstandardní byty v přízemí komerční nebytové prostory. Objekt lze zároveň využít pro bezbariérový vstup na Starou radnici. Pozn. Oba objekty jsou v technickém stavu, který nevyžaduje rychlé řešení situace.
 • Dotažení záměru využití hřbitovního kostela

Řešení problematiky nedostatku parkovacích míst, oprav komunikací a chodníků

 • Nové parkoviště na Jáchymovské ulici mezi semafory a Tescem, které bude pod Dohledem kamerového systému a nová parkovací místa v Družební ulici.
 • Zvážit možnost výstavby parkovacího domu ve vhodné lokalitě
 • Bytový dům u tzv. placky s podzemním parkovištěm

Dlouhodobá a vyvážená podpora neziskových organizací, spolků, občanské společnosti, ale i místních podnikatelů

 • Kontrola výše nájmů v uzavřených nájemních smlouvách na nebytové prostory
 • Změna nabídky a přístupu DK Ostrov k zájmovým sdružením

Koncepční podpora cestovního ruchu ve městě

 • Dokončení marketingové strategie z již dostupných podkladů
 • Revize veškeré infrastruktury cestovního ruchu, její náplň a využití včetně návrhu nového řešení.
 • Profesionální marketingová podpora návštěvnosti kulturních památek, expozic a pravidelných kulturních akcí
 • Podpora projektu využití Rudé věži smrti a součinnost při jejím zpřístupnění veřejnosti
 • Zřízení malého pomníku obětem 50. let v Ostrově v parku mezi Domem kultury a ČSOB

Zajištění rozvoje místních částí města s aktivním zapojením jejich obyvatel

 • Funkční dětské hřiště a klidné místo pro posezení (ohniště) ve Kfelích, Květnové, Moříčově, Vykmanově a všech ostatních bývalých obcích
 • Připojení Květnové, Kfel, Moříčova a Horního Žďáru (levý břeh) na kanalizaci

Rozvoj sociálních služeb a Senior Expresu

 • Další rozvoj služby SENIOR EXPRESS
 • Přednostně uzavírat veřejnoprávní smlouvy na podporu s neziskovými organizacemi působícími v Ostrově.

Zajištění obnovy a rozvoje městské zeleně a městských prostranství sloužících nejen k odpočinku a trávení volného času

 • Vytvoření plánu obnovy a dosadby zeleně – výsadba nových keřů i stromů, vhodných do města. – v souladu s pasportizací.
 • Včasné a kvalitní odvážení odpadků, sekání trávy, parkové úpravy, čištění chodníků a komunikací. Na pomocné práce využít brigádníky z úřadu práce.
 • Opravy rybníků v majetku města  s využitím dotačních titulů.
 • Snížení nájemné za zahrádky na polovinu. Nepřipustíme rušení stávajících zahrádek, bez toho, aby se vybudovala nová zahrádkářská lokalita.
 • Inventura obsazení zahrádek (ve spolupráci se svazem), vytipování lokality pro nové zahrádky.

Rozvoj a zlepšení podmínek školství

 • Zřízení Komise pro školství a protidrogovou prevenci
 • Dokončení projektu rekonstrukce školních dílen, odborných učeben a bezbariérovosti ve školách
 • Revize stavu a množství prostor pro družiny a kluby s přijetím potřebných opatření

Koncepční a odpovědná podpora kultury a sportu

 • Revize zejména velkých a pravidelných kulturních akcí, důraz na koordinaci mezi organizátory
 • Podpora alternativní kultury
 • Podpora ZUŠ s využitím prostor v DK Ostrov, výhledově zvážit výstavbu koncertního sálu
 • Řešení otázky širokého vstupu zájemců na městská hřiště a stadion. (ne zadarmo, regulační poplatek)
 • Dokončení stavby nové tělocvičny u ZŠ J. V. Myslbeka, která bude sloužit jak pro školu, tak pro veřejnost
 • Rekonstrukce haly u gymnázia ve spolupráci s majitelem
 • Dostavba atletického areálu – umělá tráva + další objekt
 • Vyšší finanční podpora trenérů a koučů včetně okrajových disciplín (skatepark, workout…)
 • Zlepšit podmínky pro softbalový klub při ZŠ Májová
 • Dotáhnout záměr centrální správy sportovišť

Analýza a návrh řešení problematiky zdravotnictví ve městě

 • Finančně podpoříme studenty medicíny za přesně stanovených podmínek, pokud se zaváží působit v Ostrově
 • Podpoříme všechna zdravotnická zařízení ve městě jen za předpokladu splnění daných podmínek – především zajištění péče v základních oborech/odbornostech dle potřeb občanu.

Městská hromadná doprava

 • Odborná revize MHD ve městě, trasy, zastávky včetně dostupnosti místních částí města
 • Zavedení školního autobusu pro děti z místních částí – vyřešení cílových zastávek

Rozvoj města, investice, opravy a rekonstrukce

 • Pokračování v projektu regenerace městského koupaliště – je třeba připravit plán na období 2019 – 2022
 • Pokračování revitalizace vnitrobloků – dětská hřiště.
 • Komplexní rekonstrukce DOMU KULTURY.
 • Nová hasičská stanici na místě bývalého zahradnictví (městská policie zůstane v centru, pravděpodobně se přestěhuje do bývalé Reby)
 • Kruhový objezd u 1. ZŠ
 • Budeme řešit vjezd na staré město, tedy lokalitu „U Brány“ – využití a vzhled pozemků i objektů.
 • Oprava Malého náměstí u kostela sv. Michaela

Komunikující město

 • Zpřístupnění projednávaných materiálů ZM na webu
 • Modernizace a zvýšení efektivity komunikace s občany –
  s využitím mobilních aplikací
 • Všechny veřejné projekty budeme projednávat veřejně a variantně.
 • Změna strategie využití webu a FB.
 • Nabídneme prostor mladým k aktivnímu zapojení do veřejného dění

 

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters