Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Městské byty a politická kultura

Zastupitelstvo města Ostrova na svém posledním jednání v tomto volebním období (dne 10. 9. 2014) schválilo většinou jednoho hlasu záměr prodeje cca 200 bytů z majetku města.

Na tomto jednání nebyl předkladatelem uveden jediný zásadní důvod tohoto prodeje mimo skutečnosti vysokých nákladů na údržbu a rekonstrukci uvedených bytů. Veškeré návrhy opozičních zastupitelů na odložení projednání tohoto záměru byly ze strany současného vedení města ignorovány.

Jako člen komise majetku města jsem byl dne 1. 9. 2014 postaven před nutnost vyslovit se ke stejnému problému. Tento bod byl na pořad jednání komise zařazen narychlo (dle vyjádření pracovníků od boru majetkové správy byly podkladové materiály zkompletovány dopoledne před jednáním komise). Na dotazy členů komise majetku města nebyly ze strany zodpovědných pracovníků městského úřadu uvedeny žádné důvody pro prodej uvedeného množství bytů. Na dotaz a doporučení jednoho z členů komise uvedl radní ing. J. Železný, že: „Rada města plánuje pracovní jednání zastupitelstva k problematice uvedeného prodeje bytů.“ Komise majetku města následně přijala usnesení, kterým vyzvala radu města k odložení projednání záměru prodeje městských bytů po nastávajících komunálních volbách. Pan ing. Železný se současně vyjádřil, že „prodej bytů není politickým rozhodnutím“.

Jaké jsou skutečnosti? Město Ostrov v současnosti vlastní cca 1000 bytů (včetně tzv. bytů sociálních) při celkovém bytovém fondu v našem městě kolem 6000 – 6200 bytů. Prodej zmíněných asi 200 bytů by tedy znamenal, že počet bytů ve vlastnictví města by klesl podstatně pod hranici cca 1/5 celkového počtu bytů, což je hranice obecně doporučovaná pro počet bytů ve vlastnictví municipality (obce).

Uváděné důvody pro prodej bytů (tedy vysoké náklady na údržbu a rekonstrukci) neodpovídají faktickému stavu. Starosta města, pan. P. Čekan, uváděl potřebné náklady ve výši cca 25 mil. Kč, roční výnosy z pronájmu uvedených bytů představují v současné době kolem 6 mil. Kč – je tedy zřejmé, že návratnost případné investice je kolem 5 let.

Město Ostrov nemá, dle mé znalosti, zpracovánu žádnou analýzu potřeby nájemních bytů. Je jisté, že nájemní byty ve vlastnictví města (kdy není třeba dosahovat zisku a postačuje nájemné pokrývající potřebné náklady) představují i určitý tlak na cenu nájmů v celém městě i cenu prodávaných nemovitostí. Současně politické vedení města dlouhodobě deklaruje snahu i přilákání potenciálních zájemců do města – nabídka cenově dostupných nájemních bytů je jistě jednou z nezbytných podmínek.

V kontrastu se záměrem prodeje přibližně 200 bytů zastupitelstvo již dříve rozhodlo o nákupu „ubytovny“ od jednoho z místních podnikatelů za cca 11 mil. Kč s plánem její rekonstrukce na nájemní byty a současně je v plánu prodej budovy bývalého městského úřadu za cca 7,2 mil. Kč.

Přestože radní města veřejně přislíbil svolání pracovního jednání zastupitelstva k otázce prodeje bytů, žádná taková schůzka se neuskutečnila a je tedy zřejmé, že slovu současného politického vedení města nelze věřit. Přijetí usnesení o záměru prodeje bytů těsně před termínem komunálních voleb je zjevnou politickou korupcí části potenciálních voličů. Uvedený člen rady města se mýlí, pokud tvrdí, že toto rozhodnutí není politickým aktem – každé rozhodnutí voleného orgánu státní správy a samosprávy je rozhodnutím politickým a vždy je motivováno postoji každého jednotlivého člena uvedeného orgánu, jeho okolím, postoji jeho voličů, a případně i orientací politické strany, jejímž je členem či sympatizantem.

Z mého pohledu je uvedené jednání současného politického vedení města neetické. Vždy jsem se domníval, že základem politického jednání (stejně jako všech kontaktů v lidské společnosti) je vzájemná úcta, důvěra k oponentovi, dodržování daného slova, rozhodování s odbornou znalostí problematiky a dostatečně širokým rozhledem.

Petr Pavelka, ostrováci.cz

fb najem byd 1

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters