Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Ostrov bezpěčí – četnictvo versus policie

Už od dávných dob bylo zřejmé, že mezi těmi co chtějí žít v klidu a pokoji, dodržovat zákony, se najdou tací, kteří žijí na okraji společnosti a porušování zákona je jejich každodenním chlebem. To bohužel platilo v minulosti a platí to i dnes.

cetnikVelkým krokem vpřed v potírání zločinnosti bylo zřízení samostatného bezpečnostního sboru tzv. četnictva, jehož prvořadým úkolem bylo, „aby udržovalo na všechny strany bezpečnost, pokoj a pořádek, aby dle možností předešlo a zabraňovalo nastávající přerušení všeho toho, jakož i všeliká přestoupení zákona nebo, kdyby se přestoupení nějaké přece událo, by stav zákonní opět zřídilo a rušitele pokoje nebo přestupce zákona dostavilo; konečně aby napomáhalo k vykonávání vrchnostenských nařízení a vůbec ve skutek uvádělo všeliká opatření, týkající se bezpečnosti, kteráž jsou v tomto zákoně a v služební instrukci pro četnictvo, jakožto zvláštní povinnost vytknuta.“ (Definice četnictva dle „Prozatímního organizovaného zákona o četnictvu v císařství Rakouském“ ze dne 18. ledna 1850).

Historie četnictva se v Ostrově začala psát od 1. srpna roku 1870, kdy zde byla zřízena četnické stanice. Tato stanice podléhala okresní četnické stanici a okresnímu úřadu v Karlových Varech. Stanici v Ostrově v době založení  velel četník v hodnosti závodčí, který měl k dispozici dva podřízené četníky. Ostrov tehdy ještě německy zvaný Schlackenwerth měl v této době 1774 obyvatel. Ačkoli počet obyvatel narůstal a došlo později i ke změně politického uspořádání státu, počet četníků na stanici se neměnil. Přestože roku 1930 měl Ostrov již 2955 obyvatel, tedy téměř dvojnásobek oproti roku 1870 o bezpečnost Ostrova se starali stále jen tři četníci. Do jejich služebního obvodu kromě Ostrova náleželi také obce: Grassengrün (Hájek), Gfell (Kfely), Ellm (Stráň), Neudörfl – Neudau (Nová Víska a Nejda), Haid (Bor), Pullwitz (Pulovice) s příslušnými samotami a osadami. Teprve v přiostřující se situaci let 1937 a 1938 došlo k navýšení četníků na zdejší stanici o jednoho muže.

Spolu s četnickou stanicí dohlíželi v Ostrově na chod obce i dva městští policisté, kteří podléhali úřadu starosty. Pravomoc městských policistů se vztahovala pouze na město samotné, kdežto četníci zasahovali i v okolních obcích. Kriminální činy bylo možno městu přenechat, přestupky proti státu muselo stíhat četnictvo a okresní úřad.

c27Služba u četnictva nebyla nikterak jednoduchá. Přes rozlehlý služební obvod byla služba především pochůzková. Jednotliví četníci měli ve svých služebních knížkách přesně předepsánu trasu obchůzky a časy, kdy se budou v příslušné obci hlásit u představeného obce. Při pochůzce museli četníci bedlivě sledovat, zda není porušován zákon, případně řešit zjištěné přestoupení zákona. Náležitý respekt při pochůzce napomáhala četníkům získat i četnická karabina s nasazeným bodákem. Četník ve službě i mimo ni musel stále zachovávat vážnost, tak aby nebyla poškozena důstojnost sboru. Četník nesměl mimo výkon služby navštěvovat podniky pochybné pověsti, nesměl se stýkat s lidmi pochybné pověsti, ba dokonce nesměl ani kouřit na veřejnosti. Omezujících nařízení bylo mnoho, dodávali však četnictvu punc úcty a vážnosti. Kam četník vstoupil, vstoupil i zákon a lidé četnictvo veskrze respektovali.

Podívejme se nyní na jedinou dochovanou statistiku kriminality z ostrovské četnické stanice: 

c12Celkem bylo za rok 1937 pro nejrůznější zločiny, přečiny a přestupky zatčeno 22 osob a provedeno 313 udání. Není bez zajímavosti, že i v tak malém městě a jeho okolí byly 4 osoby udány pro padělání peněz. Byl tu i jeden případ násilného smilstva. Trestal se i zločin vyhnání plodu, pro který byla udána 1 osoba. Velký podíl na zločinnosti měli především krádeže a zpronevěry, pro které bylo 6 osob zatčeno a 39 osob udáno. Na poli přestupků a přečinů pak pomyslně zvítězily přečiny a přestupky proti bezpečnosti majetku, pro které bylo zatčeno 10 osob a 117 osob udáno. Tak jako dnes i v minulosti se potírala mravopočestnost a bohužel tento nešvar se tehdy nevyhnul ani Ostrovu, 1 osoba byla zatčena, 6 osob bylo udáno. Za zahálku a tuláctví byly udány 2 osoby a byly zde i případy pytláctví.

Otočme list a přejděme k dnešní situaci. Ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti apod. dnes spadá do kompetence Policie ČR, která byla zřízena zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Také Ostrov má své Obvodní oddělení Policie ČR (OOP). Služební obvod se však od doby četnictva značně zvýšil z 37 km2 na 331 km2. Na takto rozsáhlý obvod už by jistě nestačili jen 4 četníci resp. policisté. O bezpečnost Ostrova a okolí se stará 46 policistů, kteří mají k dispozici 5 služebních vozidel (údaj k roku 2010). A jak je to s kriminalitou? Přibližme si krátce údaje z již zmiňovaného roku 2010. Celkem bylo na OOP Ostrov za rok 2010 přijato 1806 oznámení, včetně přestupků a čísel jednacích. Zahrneme li do tohoto souhrnu i blokové pokuty dostáváme se zhruba k číslu 2500 událostí. Nelze však opomenout ani další povinnosti Policie ČR, mezi které patří i vyřizování různých dožádání soudů, státních zastupitelství a dalších institucí. Policie také pátrá po osobách, věcech a řeší toho ještě mnohem více. Zahrneme li do součtu veškerou tuto činnost, dostáváme se pak k číslu přesahující 5000 zpracovaných spisů za uvedený rok. Na OOP Ostrov bylo za rok 2010 zpracováno 606 trestných činů, z toho bylo objasněno 369 případů, což představuje objasněnost neznámé trestné činnosti 60,89 %. Trestná činnost byla opravdu pestrá – od obecné kriminality, kde převažuje majetková trestná činnost, přes násilnou trestnou činnost, řešili se mravnostní delikty, hospodářská kriminalita a mnohé další.

Kromě Policie ČR působí v Ostrově také Městská policie, která byla zřízena v roce 1994. Městská policie má v současné době 16 strážníků, jednoho asistenta prevence kriminality a dvě služební vozidla. Služební obvod městských strážníků je kromě města Ostrov rozšířen i na města Jáchymov a Hroznětín. V roce 2013 řešila městská policie 3136 přestupků.

Bohužel zločiny, přečiny a přestupky řešené četnictvem nelze díky různé právní kvalifikaci snadno matematicky porovnat s dnešními statistikami. Je však zcela zřejmé, že s nárůstem služebního obvodu vzrostl i počet trestných činů. Navýšený počet příslušníků zákona je jistě chvályhodný, ale bohužel kriminalitu se tím vymítit nepodařilo. Jistě by v mnohém napomohla lepší legislativa. A nelze opomenout ani prevenci. Lépe je kriminalitě předcházet než následně šetřit trestné činy.

Věřme, že i Police svými současnými a budoucími kroky, získá zpět prestiž a punc vážnosti, tak jako ji mělo prvorepublikové četnictvo. 

Ing. Josef Macke

Ilustrace:
Humoristické listy

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters