Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Křižovatka Jáchymovská x Hlavní je jasná

Původní návrh předpokládal vznik pětipaprskové křižovatky, jejíž pátý paprsek by do tohoto uzlu připojil také nyní zaslepenou ulici Družební. Cílem bylo zjednodušit přístup do této ulice. S tímto řešením nesouhlasili obyvatelé této části města, jelikož se obávali, že nárůst dopravy bude tak velký, že se zde podstatně zhorší kvalita života.

Tyto obavy potvrdil v úvodu zmíněný generel dopravy, v rámci kterého proběhlo sčítání dopravy po celém městě, a ze kterého vyplynulo, že právě tato křižovat je nejzatíženějším místem ve městě. Paprsek do Družební by zcela jistě využívali i jiní řidiči, než Ti, kteří sem dnes jezdí obytnou zónou kolem horního Penny Marketu nebo Jungmannovou ulicí.

Z tohoto důvodu rada města na svém zasedání 23. května 2022 schválila variantu okružní křižovatky se čtyřmi paprsky. Do Družební ulice pak bude odbočka těsně před autobusovými zastávkami, aby se ulevilo provozu v obytné zóně. Pokud by i tato odbočka příliš zatížila Družební ulici, lze jí jednoduše uzavřít.

Takto řešená křižovatka má několik výhod. Kromě podstatně nižšího zatížení Družební ulice je výrazně menší a tedy i levnější. V neposlední řadě umožnuje vybudovat daleko více parkovacích míst na místě současného ne zcela ideálního parkoviště.

Nyní se začíná pracovat na projektové dokumentaci a pokud se tato akce dostane mezi vysoké priority, stavba bude moci začít cca v roce 2024.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Dodatek | přehled komunikace s občany

– od podzimu 2016 na webu města (v sekci územní plánování) zveřejněna Územní studie pro plochy v území Jáchymovské ul. a bývalé vlečky, Ostrov – okružní křižovatku obsahuje 5 paprskovou (tzn. s napojením Družební) (pozn.: územní studie se s veřejností neprojednává),

–  výstava prací ČVUT říjen – listopad 2016, vernisáž 20.10.2016 – práce studentů řeší celou lokalitu „Ostrov mezi Ostrovy“ z urbanistického hlediska,

– květen 2019 – Ostrovský měsíčník – článek – info o řešení lokality + pozvánka na prezentaci ve Dvoraně a setkání s veřejností

– od května 2019 prezentace ve Dvoraně – celé řešení lokality mezi Ostrovy (historie území + nově navržená řešení + výstupy z dokumentace k ÚR) – obsahuje okruž. křižovatku 5 paprskovou,

– představení návrhů řešení lokality s veřejností 26.6.2019, 5.9.2019 a 19.9.2019 (v září s garážníky) – celé řešení lokality mezi Ostrovy (historie území + nově navržená řešení + výstupy z dokumentace k ÚR) – obsahuje okruž. křižovatku 5 paprskovou,

– říjen 2019 – Ostrovský měsíčník – článek – info o řešení lokality + info o proběhlých setkání s veřejností a o zpracovávání DÚR

– 4.11.2019 petice proti bourání garáží v souvislosti s projektem „Ostrov mezi Ostrovy“ – řešeno na ZM 11.12.2019

– 29.1.2020 veřejné projednání Změny č. 2 ÚP Ostrov (velká změna ÚP), součástí je řešení lokality „mezi Penny“ v podrobnostech regul. plánu a vymezení ploch pro okruž. křižovatku Jáchymovská – Hlavní, s napojením Družební ul. dle DÚR, návrh změny ÚP zveřejněn od 27.12.2019,

– prosinec 2020 – veřejnou vyhláškou zveřejněné zahájené územní řízení na dopravní a technickou infrastrukturu Jáchymovská ul. – vlečka, 28.12.2020 podaná námitka k ÚŘ od Společenství vlastníků čp.  1275-6, m.j. obava ze zvýšení dopravy jako důsledek napojení Družební na okruž. křižovatku. ÚR vydáno, v 04/21 nabylo právní moci (součástí územ. rozhodnutí je kruháč 5 paprskový),

– květen 2021 – Ostrovský měsíčník – článek – info o pravomocném územním rozhodnutí na řešení lokality

– květen 2021 – Ostrovský měsíčník – článek – info o zpracovávání Generelu dopravy, anketě ke generelu

– 13.4.2022 veřejné projednání Generelu dopravy, generel od 03/2022 zveřejněn na webových stránkách, součástí generelu dopravní modely pro novou okruž. křižovatku Hlavní x Jáchymovská, s variantami připojení a nepřipojení Družební ul.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters